Algemene leveringsvoorwaarden BrainWare B.V.
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BrainWare zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van BrainWare worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
BrainWare ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van BrainWare zijn vrijblijvend en BrainWare behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BrainWare.
BrainWare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
BrainWare dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen en betalingen
3.1 De, in de webshop, vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,
inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan de levering via een
van de aangeboden betaalmethoden: via iDEAl of Credit Card bij betaling via de webshop. De
bestelling wordt pas geleverd als betaling via een van deze wijzen heeft plaatsgevonden.
Indien overeengekomen kan betaald worden via overboeking, dit geldt met name voor bedrijven.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan
uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank
geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BrainWare.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A
3.4 Bij bestellingen boven een bedrag van 200 euro heeft BrainWare het recht om betaling vooraf te
vragen. Goederen worden dan geleverd zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag wettige rente verschuldigd over het openstaande
bedrag. BrainWare is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle
incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn
veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever
verschuldigd voor het geval waarin BrainWare zich voor de invordering van de hulp van een derde
heeft verzekerd.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BrainWare gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel
te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
BrainWare.
4. Levering
4.1 De door BrainWare opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
Deze maximale levertermijn is 30 dagen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is en ontvangt u reeds betaalde
gelden retour tenzij van tevoren een langere levertijd met u is afgesproken.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag
heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van BrainWare.
5.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover BrainWare niet
nakomt is BrainWare zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in
welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het
recht van BrainWare op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A
6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BrainWare daarvan zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
BrainWare de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan BrainWare te retourneren. Retourzendingen
worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en
de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor
retourzendingen voor uw rekening komen. Het niet verbreken van de verpakking/verzegeling geldt
als voorwaarde voor het retourneren van cd’s/dvd’s/cd-roms. Deze dienen onbeschadigd en in
originele verpakking te worden geretourneerd. Restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden. Digitale
producten zoals eBooks zijn uitgesloten van recht van retour.
6.4 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert BrainWare dat de haar
verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap
7. Garantie
BrainWare geeft de oorsponkelijke koper op de producten van de Brain Machines bij normaal
gebruik een vol jaar garantie tegen productie- en materiaalfouten. De garantieperiode gaat in vanaf
de datum van aankoop. Eventuele werkzaamheden die onder de garantie vallen, zullen gratis
worden uitgevoerd, met uitzondering van verzekerings- en handlingkosten, transportkosten en
incidentele kosten. De garantie is alleen van toepassing indien aan de onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
Uw factuur of aankoopbon met alle verkoopspecificaties en deze volledig ingevulde garantiekaart
dienen te worden overhandigd wanneer aanspraak op garantie wordt gemaakt. Bij het ontbreken
van de garantiekaart geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
De garantie is niet geldig indien het defect is veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand,
stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door
onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en
veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
De bij de producten geleverde verbruiksmaterialen, zoals batterijen, vallen niet onder deze garantie.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A
De hierin uitdrukkelijk verstrekte garantie is de enige garantie die verstrekt wordt met betrekking
tot het product en geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, is van toepassing. BrainWare
accepteert geen aansprakelijkheid anders dan specifiek in deze garantie is aangegeven.
Alle andere producten zoals boeken, cd’s, schrijfwaren, leesplankjes, moleskine-artikelen etc zijn
uitgesloten van garantie.
8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en BrainWare, dan wel tussen BrainWare en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en BrainWare, is BrainWare niet aansprakelijk, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BrainWare.
9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BrainWare in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
delen en zulks zonder dat BrainWare gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BrainWare kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder
geval verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BrainWare door zijn eigen leveranciers, ongeacht de
reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs van BrainWare niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst
worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd,
alles zonder verplichting tot schadevergoeding.
10 Aansprakelijkheid
10.1 BrainWare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of fouten
danwel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie welke gegeven wordt via de website
www.brainware.nl.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A
10.2 BrainWare is alleen aansprakelijk te stellen voor door u geleden schade indien deze schade aan
BrainWare aan te rekenen valt of indien deze door dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico
van BrainWare komt.
10.3 BrainWare is niet aansprakelijk te stellen voor schade die veroorzaakt is door een door
BrainWare geleverd artikel, tenzij BrainWare aansprakelijk wordt gesteld door een
dwingendrechtelijke wetsbepaling zoals bedoeld in artikel 6:185 t/m 6:193 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende Productaansprakelijkheid.
10.4 Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet door BrainWare vergoed.
10.5 Indien BrainWare toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen tegenover u, is BrainWare
aansprakelijk te stellen voor de door u geleden directe schade. Onder deze directe schade wordt
verstaan: schade welke direct is toegebracht aan stoffelijke zaken, redelijke kosten welke gemaakt
zijn bij de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade en/of de aantoonbare en
gemaakte kosten die gemaakt zijn om de directe schade te beperken of te verkomen. De directe
schade komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de
betreffende artikelen. Eventuele andere schade wordt niet vergoed. Hieronder valt ook
gevolgschade zoals gederfde winst, zuivere vermogensschade, gederfde inkomsten of opgenomen
snipperdagen en dergelijke.
10.6 De bovenstaande aansprakelijkheids voorwaarden zijn niet van toepassing indien u aantoont
dat de schade en/of kosten zijn veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van BrainWare.
10.7 Het is niet toegestaan om enige naar uw mening terechte schadevergoeding(en) te verrekenen
met nog aan BrainWare verschuldigde bedragen.
10.8 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11. Diversen
11.1 Indien u aan BrainWare schriftelijk opgave doet van een adres, is BrainWare gerechtigd aan
dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BrainWare schriftelijk opgave doet van een
ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door BrainWare gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van
het feit dat BrainWare deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst
met BrainWare in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BrainWare vast te stellen
nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 BrainWare is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A
12. Ontbinding en geschillen
12.1 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond
van deze voorwaarden niet nakomt heeft BrainWare het recht alle met de betrokken opdrachtgever
gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke
interventie vereist is en onverminderd het recht van BrainWare op vergoeding van schade, gederfde
winst en interest.
12.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens opvraagbaar via onderstaand adres.
BrainWare bv
Lang Grachtje 6
6211 JG Maastricht

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens BrainStudio en BrainWare verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid BrainStudio & BrainWare
BrainStudio & BrainWare leveren zakelijke diensten op het gebied van opleidingen en leveren materiaal ter ondersteuning van de trainingen. Voor het boeken van trainingen en verwerken van bestellingen verzamelen wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven voor de verwerking van deze gegevens zoals een facturatiesysteem.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 043 – 3270170
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
 E-mail Via het contactformulier op onze website
 Post BrainStudio b.v.

Lang Grachtje 6

6211 JG Maastricht

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites en het aanvragen van producten en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • naam
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je te benaderen over een vraag die je via email, telefoon of contactformulier hebt gesteld.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Profilering en cookies

Wij verzamelen wij gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van de websites van BrainStudio  of BrainWare , te weten:

www.brainstudio.nl

www.brainware.nl

Bij het verzamelen van deze maken we gebruik van cookies. We verzamelen functionele cookies om de websites beter te laten werken. Daarnaast plaatsen we ook standaard analytische cookies om te zien welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze websites kunnen verbeteren.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt ook contact opnemen met BrainStudio via de volgende gegevens:

Telefonisch 043 – 3270170
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
 E-mail Via het contactformulier op onze website
 Post BrainStudio b.v.

Lang Grachtje 6

6211 JG Maastricht

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 mei 2018.