De door BrainWare opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
Deze maximale levertermijn is 30 dagen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is en ontvangt u reeds betaalde
gelden retour tenzij van tevoren een langere levertijd met u is afgesproken.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BrainWare daarvan zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Digitale producten zoals eBooks zijn uitgesloten
van recht van retour.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
BrainWare de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan BrainWare te retourneren. Retourzendingen
worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en
de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor
retourzendingen voor uw rekening komen. Het niet verbreken van de verpakking/verzegeling geldt
als voorwaarde voor het retourneren van cd’s/dvd’s/cd-roms. Deze dienen onbeschadigd en in
originele verpakking te worden geretourneerd. Restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden. Digitale
producten zoals eBooks zijn uitgesloten van recht van retour.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert BrainWare dat de haar
verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.

Retouradres:
BrainWare bv
Lang Grachtje 6
6211 JG Maastricht

Vermeld altijd uw ordernummer