De, in de webshop, vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,
inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan de levering via een
van de aangeboden betaalmethoden: via iDEAl of Credit Card bij betaling via de webshop. De
bestelling wordt pas geleverd als betaling via een van deze wijzen heeft plaatsgevonden.
Indien overeengekomen kan betaald worden via overboeking, dit geldt met name voor bedrijven.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan
uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank
geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BrainWare.
BrainWare maakt onderdeel uit van BrainStudio bv / Lang Grachtje 6 / 6211 JG Maastricht / The Netherlands
Tel. +31 43-327 01 70 / info@brainstudio.nl / www.brainstudio.nl
KvK 14089543 / BTW nummer NL8158.51.686.B01 / ABN AMRO NL62 ABNA 0454 0981 54 / BIC ABNANL2A

Bij bestellingen boven een bedrag van 200 euro heeft BrainWare het recht om betaling vooraf te
vragen. Goederen worden dan geleverd zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag wettige rente verschuldigd over het openstaande
bedrag. BrainWare is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle
incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn
veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever
verschuldigd voor het geval waarin BrainWare zich voor de invordering van de hulp van een derde
heeft verzekerd.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BrainWare gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel
te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
BrainWare.